Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  3 filary Planu inwestycyjnego dla Europy l

Plan inwestycyjny dla Europy zakłada 3 główne elementy:
- utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych
- zasilenie inwestycjami gospodarki realnej
- poprawa otoczenia inwestycyjnego.

1. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Fundusz uruchomiono w 2015 r. Ma postać specjalnego rachunku w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Wykorzystuje środki publiczne, by przyciągać fundusze prywatne, oraz daje ochronę kredytową środkom udostępnianym przez EBI oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny.

EFIS ma m. in. przejąć część ryzyka ponoszonego przez EBI. Dzięki temu bank ten będzie mógł inwestować w ryzykowniejsze projekty. Z kolei udział EBI ma do takich projektów przyciągnąć inwestorów prywatnych.

EFIS służy inwestycjom w różnych sektorach, takich jak infrastruktura, energetyka, badania naukowe, innowacje, sieci szerokopasmowe i edukacja. Ma też wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa (głównie za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego).

Podstawą EFIS jest obecnie gwarancja z budżetu UE w wysokości 16 mld EUR oraz 5 mld EUR z EBI.

Fundusz – 21 mld EUR – ma przyciągnąć środki o wartości 15-krotnie przekraczającej jego własne zasoby i tym samym wygenerować inwestycje sięgające łącznie 315 mld EUR. Innymi słowy 1 EUR ze środków publicznych funduszu powinno przyciągnąć 12 EUR od inwestorów prywatnych i 3 EUR od EBI. Przelicznik ten będzie oczywiście różny dla poszczególnych projektów.

Przedłużenie działalności EFIS

W grudniu 2016 r. Rada ustaliła stanowisko negocjacyjne względem projektu rozporządzenia, które ma przedłużyć działanie funduszu do 31 grudnia 2020 r. oraz wprowadzić kilka zmian technicznych dotyczących samego funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Ustalone przez Radę zmiany to – oprócz przedłużenia działalności funduszu – także:

  • zwiększenie celu inwestycyjnego do 500 mld EUR
  • zwiększenie gwarancji z unijnego budżetu do 26 mld EUR (z czego do połowy 2018 r. na udzielanie gwarancji zostanie udostępnionych 16 mld EUR)
  • zwiększenie udziału EBI z obecnych 5 mld do 7,5 mld EUR.

Zmiany służą też temu, by fundusz objął swoim wsparciem jak najwięcej państw UE i by finansował więcej sektorów (np. rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i inne obszary biogospodarki oraz działania klimatyczne).

Objąłby też sektory kwalifikujące się do wsparcia z EBI w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym. Zwiększona zostałaby też przejrzystość działań funduszu.

Rada rozpocznie rozmowy z Parlamentem Europejskim nad ostateczną wersją projektu, gdy Parlament ustali własne stanowisko negocjacyjne.

2. Inwestycje w gospodarce realnej

Europejski portal projektów inwestycyjnych i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego powstały, aby ułatwić napływ środków inwestycyjnych do gospodarki realnej.

Centrum zapewnia pomoc techniczną i wsparcie techniczne. Łączy bieżące programy pomocy technicznej EBI oraz świadczy dodatkowe usługi doradcze w sytuacjach, których programy te nie obejmują.

Portal będzie dla potencjalnych inwestorów źródłem informacji o poszczególnych projektach i możliwościach inwestycyjnych.

W grudniu 2016 r. Rada ustaliła stanowisko negocjacyjne względem wniosku na temat technicznych usprawnień w Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Dzięki nowym przepisom centrum będzie mogło w prostszy sposób świadczyć lepiej ukierunkowaną pomoc techniczną na szczeblu lokalnym w całej UE. Łatwiej będzie również łączyć finansowanie z EFIS ze wsparciem z innych unijnych źródeł, w tym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Unia rynków kapitałowych

Unia rynków kapitałowych ma bardziej zintegrować rynki kapitałowe 28 państw członkowskich UE.

3. Poprawa otoczenia inwestycyjnego

Aby inwestycje mogły wzrosnąć, stworzone zostaną lepsze warunki biznesowe, a przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie) uzyskają łatwiejszy dostęp do finansowania.

Zniknąć mają bariery inwestycyjne. Powstaną natomiast prostsze, lepsze i bardziej przewidywalne uregulowania w UE, zwłaszcza w sektorach infrastrukturalnych, w których inwestycje wymagają lat, a nawet dziesięcioleci.

Aby poprawić warunki finansowania w UE, plan zakłada utworzenie unii rynków kapitałowych, która ma ograniczyć rozdrobnienie rynków finansowych i zwiększyć dopływ kapitału do przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych.

W grudniu 2016 r. Rada przyjęła konkluzje na temat kwestii niekorzystnie wpływających na inwestycje w UE, wskazanych przez Komitet Polityki Gospodarczej. Konkluzje powinny pomóc w opracowaniu zaleceń dla państw członkowskich w ramach europejskiego semestru, czyli corocznego unijnego procesu monitorowania polityki.

Źródło: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/

 


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum