Strona główna      Mapa strony  Kontakt 

  'Minority SafePack': Parlament popiera propozycje na rzecz różnorodności w UE l

Posłowie wezwali w czwartek komisję do podjęcia działań w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest zwiększenie kulturowej i językowej różnorodności w UE.
 

 

„Minority SafePack": Parlament popiera propozycje na rzecz różnorodności w UE:
 
* Konieczność przeciwdziałania językowemu i kulturowemu ubożeniu
 
* Wsparcie UE dla różnorodności, języków mniejszości i wielojęzyczności
 
* Nacisk na edukację, kulturę, służbę publiczną, fundusze unijne i wsparcie państwowe 
 
W rezolucji przyjętej 524 głosami, przy 67 głosach sprzeciwu i 103 wstrzymujących się, Parlament zaznacza, że mniejszości narodowe i językowe w UE mierzą się z asymilacją, co skutkuje językowym i kulturowym zubożeniem. Parlament wzywa Komisję do przyjęcia rozwiązań prawnych, które pomogą rozwiązać ten problem, jednocześnie wyrażając swoje poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Minority SafePack [3] - milion podpisów za różnorodnością w Europie".
 
OCHRONA JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI I WIELOJĘZYCZNOŚCI
 
Przyznając, że to rządy UE są odpowiedzialne za ochronę praw mniejszości, posłowie ponawiają swoje wezwanie do przyjęcia wspólnych minimalnych standardów na poziomie UE. Dodają, że języki regionalne muszą być promowane, a prawa językowe chronione w przypadku państw z więcej niż jednym językiem oficjalnym. Mniejszościom językowym należy się ochrona w ramach praw podstawowych.
 
PROPOZYCJE MINORITY SAFEPACK
 
Pomimo generalnej dobrej oceny współżycia różnych społeczności w wielu krajach UE, Unia musi kontynuować swoje wsparcie dla przedsięwzięć na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Potrzeba pozytywnych działań w zakresie edukacji, kultury i służby publicznej oraz planu ochrony niektórych języków mniejszości. Europejska Inicjatywa Obywatelska [4] chce powołania do życia centrum różnorodności językowej.
 
Ponadto Parlament:
 
* wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą zbrodni nienawiści i przestępstw mowy nienawiści wymierzonych w osoby przynależące do grup mniejszościowych;
 
* zaproponował rozwiązania mające pomóc wszystkim organizatorom działalności kulturalnej;
 
* przyznał, że mniejszości pozbawione są często własnych wszechstronnych serwisów informacyjnych i wezwał Komisję do działań na rzecz ich wsparcia;
 
* podkreślił, że kwestie języków mniejszości muszą w przyszłości być brane pod uwagę przy tworzeniu regulacji dotyczących mediów i treści oraz przy wprowadzaniu przepisów o blokowaniu geograficznym i prawach autorskich; oraz
 
* przyznał, że duży odsetek osób bezpaństwowych w UE należy do mniejszości narodowych i językowych.
 
KOLEJNE KROKI
 
Komisja Europejska ma sześć miesięcy na zaproponowanie działań dotyczących pakietu Minoroty SafePack lub na przedstawienie powodów ich niepodjęcia. Europejska inicjatywa obywatelska wyszła z propozycją dziewięciu projektów legislacyjnych w różnych obszarach, każdy z ma zostać zweryfikowany i oceniony osobno.
 
KONTEKST
 
Ochrona osób należących do grup mniejszościowych jest główną wartością UE [5], a artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej [6] zapewnia o czuwaniu nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. Parlament wzywa Komisję do działań spójnych z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.
 
Europejska Inicjatywa Obywatelska [4] jest instrumentem demokratycznej partycypacji. W przypadku zebrania ponad miliona podpisów w co najmniej siedmiu krajach członkowskich, Komisja Europejska zobowiązana jest podjąć działania. Podczas ostatniego wspólnego wysłuchania publicznego [7], w formie online, organizatorzy inicjatywy Minority SafePack przedstawili swoje propozycje.
 
WIĘCEJ INFORMACJI
 
Przyjęty tekst (17.12.2020) [8]
 
Procedura [EN] [9]
 
Strona Komisji poświęcona inicjatywie Minority SafePack [3]
 
Propozycje w ramach Pakietu bezpieczeństwa dla mniejszości [EN] [10]
 
Podsumowanie najistotniejszych publikacji Parlamentu [EN] [11]
 
Noty tematyczne o Unii Europejskiej: Europejska inicjatywa obywatelska [12]
 
Zdjęcia, video i materiały audio do bezpłatnego wykorzystania [13]
 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych [14]
 
------

[1] http://www.europarl.europa.eu/
[2] https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93639/minority-safepack-parliament-supports-proposals-for-diversity-across-eu
[3] http://www.minority-safepack.eu/#about
[4] https://europa.eu/citizens-initiative/_pl
[5] https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
[6] https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_3/oj
[7] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201012IPR89132/meps-discuss-potential-minority-protection-laws
[8] https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
[9] https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2846(RSP)&l=en
[10] https://www.fuen.org/assets/upload/editor/docs/doc_cM55mAFh_MSPI_Booklet_A4_v3.pdf
[11] https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212000/ECI-MinoritySafepack-ThD.pdf
[12] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/149/european-citizens-initiative
[13] https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
[14] https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/home/highlights
[15] http://twitter.com/EPCulture
[16] http://twitter.com/EP_Justice
[17] http://twitter.com/EP_Petitions


 
więcej  powrót   

aktualnosci archiwum